Kiểm toán độc lập tại Đà Nẵng

Dịch vụ kiểm toán ở Đà Nẵng là dịch vụ thế mạnh của công ty CAF với đội ngũ các kiểm toán viên trên 10 năm kinh nghiệm sẽ mang đến dịch vụ kiểm toán chất lượng cao – uy tín – phí dịch vụ kiểm toán tốt nhất.

Dịch vụ kiểm toán tại Đà Nẵng mà CAF cung cấp cho các doanh nghiệp sẽ mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao những lợi ích và hạn chế thấp nhất những rủi ro gặp phải, làm tiền đề để đạt được các mục tiêu mong muốn.

Dịch vụ kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Những công ty phải kiểm toán bctc tại Đà Nẵng

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
 • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Mục đích cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau

Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

Đối với doanh nghiệp được kiểm toán mong muốn, thông qua kiểm toán, có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh,

Phạm vi công việc kiểm toán độc lập

Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp cho ý kiến kiểm toán hay nói như chuẩn mực kiểm toán là để đạt được mục tiêu kiểm toán.

Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.

Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.

>>> Xem thêm: https://caf-global.com/cong-ty-kiem-toan-tai-da-nang/

Nội dung dịch vụ kiểm toán bctc tại Thành phố Đà Nẵng

Gửi thư báo phí dịch vụ kiểm toán.

Thống nhất nội dung kiểm toán tại doanh nghiệp.

Trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, tài chính doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt, khoản tín dụng, khoản vay vốn, khoản đầu tư,..

Bằng nghiệp vụ kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu để xác minh tính trung thực từ các báo cáo số liệu liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

Đề xuất các ý kiến giúp đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.

Chỉ ra các thiếu sót, lỗ hổng trong việc quản lý nguồn nhân lực nội bộ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản chung của công ty, lợi nhuận doanh nghiệp.

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các rủi ro tài chính có thể gặp phải.

Hoàn thiện báo cáo tài chính doanh nghiệp chính xác, hợp lý và hợp pháp.

Dịch vụ của dịch vụ kiểm toán độc lập CAF tại Đà Nẵng

 • Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng.
 • Báo cáo thuế trọn gói ở tỉnh Đà Nẵng.
 • Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đà Nẵng.
 • Dịch vụ kiểm toán XDCB tại Đà Nẵng.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giá.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính tại Đà nẵng.
 • Dịch vụ kiểm kê hàng hoá, tài sản tại TP Đà Nẵng.
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Đà Nẵng.
 • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại tỉnh Đà Nẵng.

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tại Đà Nẵng

 1. Khảo sát sơ bộ tình hình doanh nghiệp.
 2. Tiếp nhận hợp đồng kiểm toán.
 3. Gửi thư hẹn kiểm toán.
 4. Yêu cầu cung cấp số liệu kế toán cho kiểm toán.
 5. Kiểm tra số liệu ( kiểm toán tại khách hàng ).
 6. Thu thập bằng chứng kiểm toán.
 7. Đưa ra ý kiến kiểm toán.
 8. Phát hành báo cáo kiểm toán.
 9. Tư vấn sau kiểm toán: tư vấn thuế; tư vấn kế toán; hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp.

Phí dịch vụ kiểm toán tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ kiểm toán Đà Nẵng

Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ, Tư vấn

12.000.000

Doanh nghiệp Sản xuất và Gia công

17.000.000

Doanh nghiệp xây dựng

22.000.000

Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường

Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập

Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, đến nay kiểm toán độc lập Việt Nam đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy.

Để đáp ứng yêu cầu này phải có bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy. Bên thứ 3 này chính là kiểm toán độc lập. Cụ thể, vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường, thể hiện như sau:

Tạo niềm tin cho những người quan tâm đến báo cáo tài chính

Dù hoạt dộng trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào, thì kết quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp đều không thể hiện trên báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các chủ doang nghiệp – người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính đều muốn che giấu các khuyết điểm, yếu kém hoặc khuyếch trương kết quả kinh doanh của mình trên bảng báo cáo tài chính. Ngược lại, những người quan tâm đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp lại đòi hỏi sự trung thực, chính xác của bản báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đưa ra, vì thế cần có sự kiểm tra xác nhận của người thứ 3.

Hướng dẫn nghiệp vụ cà củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán

Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể.

Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó các quan hệ tài chính, chế độ kế toán có nhiều thay đổi. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm các nguyên tắc chế độ tài chính kế toán.

Thực tế này cho thấy, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể đưa hoạt động tài chính, kế toán đi vào nề nếp.

Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý

Kiểm toán độc lập không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn. Các chủ doang nghiệp không thể kiểm soát hàng ngàn, hàng vạn nghiệp vụ tài chính, kế toán đã xảy ra trong doanh nghiệp.

Vì vậy, để có thể xác thực tình hình tài chính kế toán của mình vào kỳ hạn nào đó, người chủ doanh nghiệp thường mời các kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực hiện việc kiểm tra và nhận xét bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

Những nhận xét của kiểm toán viên sẽ giúp cho các chủ doanh nghiệp kịp thời phát hiện những sai sót, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật do cố ý hay vô ý để xử lý kịp thời, hay ngăn ngừa các tổn thất có thể xảy ra.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Đà Nẵng

 • Dịch vụ kiểm toán được cung cấp bởi những kiểm toán viên chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm.
 • Nhằm cung cấp số liệu trung thực – hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu cho các bên sử dụng báo cáo.
 • Điều chỉnh số liệu kịp thời để tránh những hậu quả sau này như bị truy thu thuế, phạt hành chính …
 • Cung cấp số liệu chính xác khách quan cho nhà quản trị và các bên liên quan.
 • Được tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán để tránh các sai xót.
 • Phân tích tình hình tài chính DN để tư vấn cho ban lãnh đạo DN.

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ CAF

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Từ khoá: dich vu kiem toan; cong ty dich vu kiem toan doc lap; cong ty kiem toan doc lap tai Da Nang; dịch vụ kiểm toán tại Đà Nẵng; công ty dịch vụ kiểm toán độc lập tại thành phố Đà Nẵng; bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Đà Nẵng; báo giá dịch vụ kiểm toán ở Da Nang; thue dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín; những công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín tại TP Đà Nẵng.