Công ty kế toán kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn ở tỉnh An Giang

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kiểm toán độc lập uy tín ở An Giang?

Kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ – sổ sách gì trước khi kiểm toán báo cáo tài chính ở tỉnh AN Giang? Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính gồm những nội dung chính nào?

Phí thuê dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại An Giang là bao nhiêu?

Công ty kế toán kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn ở tỉnh An Giang

Công ty kế toán kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn ở tỉnh An Giang

Đặc điểm kinh tế tại An Giang

Tỉnh An Giang nằm phía Tây Nam của Việt Nam là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có vị trí địa lý như sau:

 • Phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp.
 • Đông Nam giáp TP. Cần Thơ.
 • Phía Tây giáp Kiên Giang.
 • Phía Tây Bắc giáp Campuchia với đường biên giới dài gần 100 km.

Năm 2023, kinh tế – xã hội của tỉnh An Giang có nhiều khởi sắc, tăng trưởng đáng kể, ước thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,34%.

Giới thiệu công ty kiểm toán độc lập uy tín tại An Giang

Biết được việc các bên liên quan với doanh nghiệp cần báo cáo tài chính có tính đảm bảo và giá trị cao từ việc kiểm toán nên chúng tôi luôn kiểm tra kỹ lưỡng từng vấn đề khi đưa ra ý kiến dựa trên góc nhìn và nền tảng kiến thức chuyên sâu.  Công ty CAF cam kết mang đến doanh nghiệp giá trị dịch vụ tốt nhất.

CAF- Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán tại An Giang với đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên trình độ cao, CAF đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn.

Công ty CAF đã hỗ trợ hơn 5.000 doang nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau và được nhiều khách hàng đánh giá chất lượng cao, uy tín nhiều năm qua, chính vì thế CAF sẽ không ngừng cống hiến, hỗ trợ và mang đến giá trị chất lượng tốt nhất để giúp doanh nghiệp phát triển bền vũng ổn định. Các huyện mà CAF cung cấp tại An Giang: Tp Long Xuyên, TP Châu Đốc, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân.

Dịch vụ thế mạnh CAF ở An Giang

 • Kiểm toán báo cáo tài chính trọn gói uy tín.
 • Soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội bộ.
 • Dịch vụ kiểm toán đấu thầu xây dựng.
 • Dịch vụ kiểm toán mục đích vay vốn ngân hang.
 • Dịch vụ kiểm toán hoạt động..
 • Dịch vụ kiểm toán tuân thủ pháp luật.
 • Kiểm toán chi phí doanh nghiệp.
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
 • Và các dịch vụ kiểm toán cho các mục đích khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ làm sổ sách kế toán.
 • Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết.

Các doanh nghiệp nào cần kiểm toán tại An Giang

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Doanh nghiệp nhà nước phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bí mật;

– Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

– Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

– Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

– Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Mục đích của kiểm toán độc lập

Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của báo cáo kiểm toán

 • Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán. Đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.
 • Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

Báo cáo tài chính hoạt động được thực hiện trên các đối tượng, mục đích và nguyên tắc cụ thể như sau

Đối tượng

 • Các báo cáo tài chính, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính…

Mục đích

 • Mục tiêu thực hiện tổng quát: Thu thập bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính chất trung thực, hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.
 • Mục tiêu thực hiện kiểm toán chung: Xem xét, nhận định và đánh giá một cách tổng thể số tiền ghi trên các chu trình, cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về các thông tin thu được qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

Nguyên tắc

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân theo khi làm kiểm toán báo cáo tài chính. Đó là:

 • Tuân thủ quy định pháp luật
 • Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật.
 • Tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.
 • Có thái độ nghi vấn mang tính nghề nghiệp.

Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

i) Chuẩn mực kiểm toán là những quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán phải tuân thủ.

 ii)Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên tham gia cuộc kiểm toán .

iii)Chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của thành viên tham gia cuộc kiểm toán .

iv)Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế.

CAF chúc quý doanh nghiệp thành công.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – DV CHUYỂN GIÁ – TƯ VẤN THUẾ CAF

Gmail: congtycaf@gmail.com

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ